Polityka RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Indywidualna Praktyka Położnej Anna Kołodziejczyk, w imieniu której działa Anna Kołodziejczyk
Kontakt:
– drogą papierową na adres: ul. Dzielna 33, 80-404 Gdańsk
– mailowo: poloznaania@grafik.gda.pl

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych:
Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki mailowej poloznaania@grafik.gda.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Dane przetwarzane są w celu realizowania celów firmy tj. kompleksowa opieka nad kobietami ciężarnymi i kobietami po porodzie oraz opieka nad noworodkami; prowadzenie szkoły rodzenia; przeprowadzanie wizyt patronażowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych są:

  1. Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), in. RODO.
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przechowywane do momentu zakończenia korzystania przez Panią/Pana z usług szkoły rodzenia lub wizyt patronażowych.
  2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Odbiorcy Twoich danych
Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez nasze stowarzyszenia świadczeń (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego i statutowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą

Oferta
Facebook